13. maijā projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu 8. klašu skolēniem “Profesiju pielaikošana” Rīgas Imantas vidusskolā noslēdzās šī mācību gada pasākumu plānā paredzētie pasākumi. Skolēni radošā atmosfērā izzināja sava rakstura stiprās puses un noteica personības tipu, lai “pielaikotu” kādu profesiju, kā arī formulēja noteicošos kritērijus karjeras izvēlē tālākās izglītības vai profesijas jomā. Jaunieši ar interesi klausījās un līdzdarbojās Intas Lemešonokas piedāvātajā nodarbībā. Paldies visiem, kas iesaistījās, piedalījās un atbalstīja! Paldies visiem skolas pedagogiem par atbalstu karjeras pasākumu plāna īstenošanā visa mācību gada garumā! Vislielākais paldies mūsu skolas karjeras izglītības pedagogiem: direktores vietniecei Gintai Revizorei, skolotājai un psiholoģei Juliai Brokerei un skolotājai Ingridai Bernànei par ieguldīto darbu karjeras pasākumu plānošanā un organizēšanā visa mācību gada garumā!