Atkārtotie iestājpārbaudījumi uzņemšanai Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē paredzēti

2019. gada 19. augustā plkst. 10.00-12.00.

Uzmanību! Uz iestājpārbaudījumu pretendentiem līdzi jāņem 9. klases liecība ar gada mācību sasniegumu vērtējumiem!

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē

Iestājpārbaudījuma paraugs

 

Uzņemot skolēnu Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē, starp skolu, skolēnu un viņa vecākiem (aizbildņiem) tiek slēgts Izglītošanas līgums, kas nosaka visu trīs pušu pienākumus un tiesības.