Rīgas Imantas vidusskolas padome 2018./2019. m.g.:

Padomes priekšsēdētājs: Dainis Ramats (3.m)

Padomes priekšsēdētāja vietniece: Margita Dinne (6.m)

Padomes locekļi - skolēnu, pedagogu un skolēnu vecāku pārstāvji.

 

Rīgas Imantas vidusskolas padomes REGLAMENTS

 

2018./2019. m.g. sanāksmes:

1. sanāksme

2017./2018. m.g. sanāksmes:

1. sanāksme. Rīgas Imantas vidusskolā Skolas padome - skolēnu, skolotāju un skolēnu vecāku pārstāvji - uz šī mācību gada pirmo sanāksmi pulcējās 17. oktobrī, kad notika šī mācību gada padomes vēlēšanas, kopīgi pieņemts lēmums pārskatīt un uzlabot Skolas padomes reglamentu. Skolas direktore Ingūna Helviga klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm skolā jaunajā mācību gadā un attīstības prioritātēm.

2. sanāksme. 1. februāra vakarā notika otrā Skolas padomes sanāksme, kurā padomes priekšsēdētāja Daiņa Ramata vadībā tika pieņemts jaunais Skolas padomes reglaments, analizēti iepriekšējā mācību gada 9. un 12. kl. eksāmenu rezultāti, izskatīti ar skolas budžetu saistītie jautājumi, uzsvērti skolēnu, skolotāju un skolas šī brīža veiksmes stāsti un kopīgi meklēti risinājumi aktuālu problēmu novēršanai.

Paldies Dainim Ramatam par strukturēti vadīto sanāksmi, skolas direktorei Ingūnai Helvigai par sniegtajiem pārskatiem un atbildēm, skolotājām Anitrai Līkansei un Ivetai Veinbergai par vispusīgi atspoguļoto skolas pedagogu viedokli un visiem padomes locekļiem par ieinteresētību skolas attīstībā un aktīvo dalību sanāksmē!

  3. sanāksme.  Karstās 28. maija dienas vakarā Rīgas Imantas vidusskolā uz šī mācību gada noslēguma sanāksmi pulcējās Skolas padome - skolēnu, skolotāju un skolēnu pārstāvji un skolas administrācija. Padomes priekšēdētāja Daiņa Ramata vadībā kopīgi tika ģenerētas idejas skolēnu motivēšanai mācībām, aplūkoti apkopotie pārskati par skolēnu ikdienas mācību sasniegumiem šajā gadā un pārrunāti skolēnu un viņu vecāku aptauju rezultāti skolas darba izvērtēšanai un uzlabošanai. Liels paldies visiem padomes locekļiem par ieinteresētību skolas attīstībā un aktīvo dalību sanāksmē!