PAZIŅOJUMS

1. Iznomājamais objekts:

1.1.“Rīgas Imantas vidusskola” ( turpmāk – Iestāde) iznomā sporta centra telpas Rīgā, Kurzemes prospektā 158, ar 2 kv. m. kopējo platību 2 (divu) veselīgas pārtikas automātu izvietošanai: viens karsto dzērienu nodrošināšanai un viens auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi:

2.1. Nodrošināt sporta centra apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vismaz vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena ( aptaujas sākumcena):

3.1. 183,75 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi) – karsto dzērienu automātam.

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2020. gada 24. februārim plkst 16.00, Rīgā, Kurzemes prospektā 158, 121. kabinetā, pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu – “Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ____________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.

7. Papildu informācija:

7.1. Pa tālruni +37126821847, Ingūna Markūne, sporta kompleksa vadītāja.

                       Rīgas Imantas vidusskolas telpu iznomāšanas komisija

***

Paziņojumi par noslēgtajiem telpu nomas līgumiem

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 20 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 1170382001, nomas līgumu.

26.04.2019. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 20 m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382001,  nomas līgumu ar SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. 40003272854, nomas maksa  - EUR 233,39 mēnesī, ar termiņu līdz 26.03.2025.

 

***

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158, (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382 001 nomas līgumu.

25.03.2019. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 2m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382 001, nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 123,60/ m2 mēnesī, ar termiņu līdz 24.03.2025.